רשק רוצ | תודוא | םיכנחמ | םירוה | םירצוי תויוכז | רתאה ןונקת | תויטרפ תרימש | רתא תפמ | תיבה ףד