1. תקנון האתר – כלליתקנון האתר

1.1. אתר האינטרנט artNsmart.com (להלן: "האתר") שפותח ומופעל ע"י artNsmart משמש כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.

1.2. הוראות תקנון האתר יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין artNsmart. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

1.3. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.4. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

1.5. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

2. תקנון האתר – אודות המכירות

2.1. artNsmart מאפשרת לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה,קלה ובמחירים אטרקטיביים.
2.2. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מכירה" הכולל את השם המסחרי של המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר המוצר או השירות המוצע למכירה (להלן "דף המכירה").
חשוב לציין: כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע"מ במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

2.3. יתכן והלקוח יתבקש, טרם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות נדרש (להלן: "פעולה"), לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא ובנוסף יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, ופרטים נוספים אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: "הלקוח" או "מבצע הפעולה"). כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

2.4. מיד לאחר ביצוע הפעולה, תבצע artNsmart בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי artNsmart ויישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה.

חשוב להבהיר כי ההרשמה artNsmart מהווה אישור מצד מבצע הפעולה להיכלל ברשימת לקוחות artNsmart, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של artNsmart.

יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את artNsmart ו/או הספקים. הרישום שנרשם במחשבי artNsmart יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי או אמצעי תשלום אחר שיקבע, לאחר ביצוע הפעולה.

מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות ל artNsmart בבקשה לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים. artNsmart, תבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את artNsmart בעמלה בגין ביצוע הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.

הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

2.5. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של artNsmart לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה artNsmart זכאית לבטל את ההזמנה.

2.6. במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא לשלם באמצעות שיק. ייצור עמו נציג artNsmart קשר טלפוני לצורך העברת נתוני התשלום. הפעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הגעת השיק אל משרדי artNsmart . במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת השיק במשרדי artNsmart.

יובהר ויודגש כי היה ומבצע הפעולה בחר באפשרות לפיה נציג artNsmart ייצור עמו קשר טלפוני לצורך העברת פרטי התשלום, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של artNsmart ואו לא העביר השיק אל משרדי artNsmart בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה artNsmart זכאית לבטל את ההזמנה.

3. תקנון האתר – שיטת המכירה

3.1 המכירה היא של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.

3.2 מבצע הפעולה בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.

3.3 במכירה רגילה רשאי מבצע הפעולה לשלם באמצעות שיק שיועבר בדואר אל artNsmart. לצורך כך עליו להשלים את הליך המכירה ולבחור ב"אופן התשלום" את האפשרות "שיק שישלח בדואר". לפי בחירה זו, נציג לקוחות של artNsmart ייצור עמו קשר טלפוני. מכירה תיחשב כמושלמת רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג artNsmart לבין מבצע הפעולה, ולאחר שיגיע השיק למשרדי artNsmart.
יובהר ויודגש כי השלמת הליך מכירה באמצעות הטלפון כאמור, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי בעת השלמת הליך המכירה.

4. מועדי המכירה

4.1. במכירה רגילה ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה, עד גמר המלאי.

5. עדכון האתר ופרסום הצעות המכירה.

artNsmartl 5.1 תעשה כמיטב יכולתה לעדכן את רשימת המוצרים באופן מקוון על מנת לספק
למציע תמונה עדכנית ונכונה של המוצרים.

5.2. רכישה שלא עמדה בתנאי תקנון זה תיפסל.

6. תקנון האתר – אספקת/הובלת המוצרים

6.1. artNsmart תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל, שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

6.2. artNsmart תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. artNsmart מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו כמפורט להלן.

6.3. artNsmart לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב. בכל מקרה תוגבל אחריותה של artNsmart בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר, לנזקים ישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של artNsmart או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. artNsmart ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

6.4. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים משלוח חריג/או משלוח מחוץ לישראל.
במקרה של משלוח מחוץ לישראל, artNsmart תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין משלוח רגיל.

6.5. התקנון של רשות הדואר לישראל או של כל גוף אחר באמצעותו artNsmart או הספקים מבצעים את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים, יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע. ויודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ"ב , ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.

6.6. זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

6.6.1 משלוח ע"י שליח בתוך ישראל, בישובים המסומנים ע"י דואר ישראל כישובים רלונטיים לשליחות כזו, יסופקו ללקוח בתוך 2 עד 4 ימי עסקים.

6.7. במכירה בתשלומים, רשאית artNsmart לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

6.8. רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מ- artNsmart .לאחר קבלת אישור לכך.
איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה.

6.9. בעת אספקת המוצר, רשאית artNsmart ו/או מי מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

6.10. יובהר ויודגש, מקום ביצוע העסקה, לכל דבר ועניין, ייחשב כמקום מושבו של artNsmart, גם במקרה בו בחר לקוח שרכש מוצר, לקבל את המוצר בדואר או באמצעות שליח.

7. תקנון האתר – שירות לקוחות

7.1. בשאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים בחנויות, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים או שירותים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי artNsmart
7.2. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של artNsmart בדואר אלקטרוני tsofi@artNsmart.com, בטלפון או בפקס.
נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

8. מילוי תגובות או משובים והשימוש בהם

8.1. כשירות נוסף בעבור המשתמשים באתר, רשאי רוכש המוצר לחוות דעתו על המוצר השירות ועל הליך המכירה (להלן – "המשובים"). ככלל, עיבוד נתוני המשובים נעשה באופן אוטומטי באמצעות מערכת ממוחשבת, למעט ביחס לנתוני מלל שנכתבו והוספו על ידי המשתמש.

8.2. המשתמשים מחויבים למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים במשוב, וזאת רק ביחס למוצרים ו/או שירותים אותם רכשו בפועל. משתמש הממלא משוב יציין עובדות ונתונים אובייקטיביים בלבד ובאופן מלא.

8.3. חל איסור מוחלט על משתמשים לעשות במילוי המשובים שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים ו/או שיש בהם כדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה של הוראת חוק כלשהו. משתמש אשר מילא משוב כאמור בסעיף זה, ישפה את artNsmart, מייד עם דרישתה הראשונה, בגין כל דרישה, טענה או פנייה אשר תופנה אליה מצד שלישי כלשהו בגין פגיעה עקב מילויו של משוב באופן שאינו ראוי על ידי משתמש כאמור.

מבלי לגרוע מהאמור, מובהר בזאת כי artNsmart תהא רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמשים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות לפי סעיף זה בקשר עם מילוי המשובים. במקרים של הפרה כאמור תהא artNsmart רשאית להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטאטוטורית ו/או לכל גורם אחר, שלפי שיקול דעתה המוחלט של artNsmart נפגע או עלול להיפגע מפרטי המשוב כאמור.

8.4. מובהר בזאת, כי artNsmart רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג כלל כל משוב או כל חלק הימנו, וכל זאת מבלי שתהא מחויבת לידע את המשתמש אשר מילא משוב בדבר.

8.5. artNsmart תהא רשאית לפרסם באתר, או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את נתוני המשובים או כל חלק מהם ו/או לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום האתר, ולמשתמשים ו/או לספקים לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור.

8.6. יובהר, כי ל artNsmart אין כל דרך להתחקות אחר זהות כותבי המשובים המפורסמים באתר ומניעיהם, ואין ולא תהיה לה כל אחריות בגין האמור.

מבלי לגרוע מהאמור, יודגש כי אין לראות בהצגת נתוני המשוב באתר לכשעצמם או בעיבוד הנתונים המועלים בהם והצגתם משום חוות דעת ו/או המלצה ו/או הבעת דעה ו/או עידוד מטעם artNsmart ביחס לספקים ו/או למוצרים ו/או לשירותים אשר בקשר עימם הוצגו נתוני המשוב, ואין להסתמך על נתונים אלה לבדם לצורך בחינת כדאיות העסקה. יובהר, כי המשובים המפורסמים באתר מהווים לכל היותר אמצעי אחד מיני רבים בהם יכול המשתמש לעשות שימוש על מנת לבחון את כדאיות העסקה אותה בכוונתו לבצע.

8.7. ככלל, artNsmart מציגה את תוצאות ו/או תכני המשובים לצפייה באתר באופן אוטומטי וכפי שהן (As is), מבלי לבדוק את אמיתותם ו/או דיוקם. artNsmart לא תישא באחריות מכל מין וסוג שהוא לנזקים ישירים או עקיפים ככל שיגרמו לצד כלשהו, לרבות לספקים ו/או למשתמשים, כתוצאה ו/או בקשר עם שימוש בנתוני המשובים.

9. כשרות להשתמש באתר

9.1. כל משתמש רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

9.2. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

9.3. המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

9.4. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

9.5. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

9.6. חל איסור מוחלט על הספקים ו/או על עובדיהם ו/או על מי שקשור עימם מלהשתתף במכירות של הספק באתר.

9.7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא artNsmart, רשאית למנוע ממבצע פעולה מלהשתתף במכירות באתר, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:

9.7.1. מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

9.7.2. מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;

9.7.3. מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;

9.7.4. מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב artNsmart ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו;

9.7.5. בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג' ו/או לסחור בו.

10. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

10.1. כדי לרכוש מוצר או שירות באתר, יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר תלווה אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר.
לאחר מכן הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

10.2. המידע הנ"ל ישמש את artNsmart כדי לאפשר את ביצוע הרכישה בלבד.
מעבר לשימוש הנ"ל artNsmart מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.
artNsmart תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

10.3 artNsmart מתחייבים לא להעביר פרטי לקוח שנמסרו לצורך ביצוע העסקה לגורם שלישי אחר.

10.4. artNsmart נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן.
עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, artNsmart לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

11. ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה

11.1. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.

11.2. לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
* ברכישה של נכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;
* ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
* ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.

11.3. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות ל artNsmart.

11.4. תוצאות הביטול עקב פגם:
ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו מאת artNsmart, החזיר artNsmart למבצע הפעולה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם;
קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות artNsmart במקום שבו נמסר לו הנכס, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

11.5. תוצאות הביטול שלא עקב פגם:
זכור: על פי חוק הגנת הצרכן, רשאית artNsmart ו/או הספקים לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
במידה שבחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך לגביהם.

ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם בנכס כאמור לעיל, יחזיר artNsmart למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
יובהר ויודגש: כי דמי הביטול יכול שיגבו ע"י הספק או ע"י artNsmart.

קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, ידאג להחזרת הנכס לספק במקום עסקו, על חשבון מבצע הפעולה, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה.
מובהר בזאת כי מבצע הפעולה יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה או החוזה נשלח מ artNsmart לחברת השילוח.

יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם במוצר נשוא העסקה או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך, כאמור לעיל, כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר על חשבונו את הנכס
ל ,artNsmart ממנו נרכש המוצר, באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
לידיעה: לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שנפתחה אריזתם או בוצעה התקנה באמצעותם, אלא באישור מראש של artNsmart.

11.6. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של ה artNsmart לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

11.7. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד') לחוק הגנת הצרכן.
דע: ייתכן כי באתר יוצעו מעת לעת על ידי artNsmart מוצרים (לפי הזמנה) אשר ייוצרו אישית בעבור מבצע הפעולה על ידי artNsmart בהתאם להזמנתו האישית של מבצע הפעולה.
דע, כי מוצרים כאמור הינם בגדר "טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן", בהתאם להגדרתם בחוק הגנת הצרכן ובסעיף 14ג(ד)(4) לו בפרט (להלן: "מוצר בהזמנה אישית").
מידע בדבר היותו של מוצר "מוצר בהזמנה אישית" כאמור יימסר למשתמש על ידי artNsmart בדף המכירה של אותו המוצר.

לאור האמור, מבצע הפעולה מסכים ומודע לכך כי artNsmart אינה מקבלת מוצר בהזמנה אישית בחזרה, ואינם מבטלים עסקה כאמור לאחר שהחל כבר ייצורו של המוצר בהזמנה אישית ו/או שהמוצר בהזמנה אישית כבר הופק ו/או נשלח למבצע הפעולה.
בכפוף לאמור לעיל בסעיף זה, artNsmart תכבד הוראת ביטול של הזמנת מוצר בהזמנה אישית אשר טרם הוחל ביצורה. הזמנה אשר הודעת ביטול לגביה תתקבל לאחר שיצאה לביצוע תחויב במלוא מחירה.
אין באמור בכדי לפגוע בזכויות מבצע הפעולה לבטל את העסקה בגין פגם במוצר, כאמור לעיל בסעיף זה.

11.8. האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על artNsmart אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן. מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן והתקנות שהוצאו מכוחו מוטלות באופן בלעדי על הספקים.

11.9. artNsmart תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

11.9.1. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

11.9.2. במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים/ שירותים המוצעים למכירה;

11.9.3. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין;

11.9.4. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;

11.9.5. אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכשים ו/או מי מהם ו/או צד ג' כלשהו;

11.9.6. אם יתברר artNsmart כי המבצע הפעולה, עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו זכה לצד ג' ו/או לסחור בו.
הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה;

11.10. אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השירות אזל מהמלאי, רשאית artNsmart לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך.
בוטלה מכירה כאמור, artNsmart ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי.
לרבות, אך לא רק, נזק בגין רכישת המוצר ו/או השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר;

11.11. כשלון תמורה:
artNsmart מתחייבת כי בכל מקרה של ביטול עסקה ע"י הלקוח עקב כשלון תמורה מלא, תפעל artNsmart לספק ללקוח מוצר חלופי, שווה ערך, לאחר קבלת ההודעה בכתב מהלקוח, בדבר הביטול והסיבות לביטול העסקה כאמור.

לא הצליחה artNsmart לספק מוצר חלופי הולם, תשיב לרוכש את מלוא הכסף ששולם על ידו בפועל, ובלבד שהרוכש ביטל את העסקה אל מול חברת האשראי ושלח artNsmart הצהרה חתומה על ידו, הכוללת את פירוט כל התשלומים שהוציא.

12. תקנון האתר – אחריות

א. אחריות בגין מוצרים/שירותים

12.1 האתר הינו פלטפורמת מסחר מקוונת לרכישת מוצרים ושירותים דיגיטאליים מקוריים.

12.2 תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

12.3 artNsmart ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
אחריותה של artNsmart בכל מקרה תוגבל להחזר כספו של הלקוח.

12.4 artNsmart תהיה אחראית לגבי תקינות המוצר הדיגיטלי (תוכנה) ולגבי המדיה הפיזית (CD, USB) למשך שנה מיום הרכישה באתר, למעט כל נזק פיזי שיגרם למוצר לאחר הרכישה.

12.5 במידה והמוצר יפגם בכל צורה שהיא ו/או הלקוח ירצה להמשיך ולהשתמש בו, מעבר לשנת השימוש הראשונה, יוחלף המוצר ע"י artNsmart בשני תנאים:
א. יוצג המוצר הפגום/ישן במשרדי החברה.
ב. יועבר תשלום סימלי ל- artNsmart, גובה התשלום עשוי להשתנות מעת לעת.

12.6 artNsmart תהיה אחראית לידע את הלקוח באשר לעדכוני תוכנה קיימים, אך אינה אחראית לביצוע העידכון בפועל. העדכון והפעולות הכרוכות בכך על אחריותו הבלעדית של הלקוח.

ב. אחריות כללית בגין פעילות האתר

12.7 השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי artNsmart בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

12.8 artNsmart עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, artNsmart אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות –
לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט.
מבלי לגרוע מהאמור, artNsmart לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו פעולתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלבצע פעולת רכישה.

12.9 artNsmart לא תשא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

12.10 artNsmart לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
artNsmart אינה מתחייבת כי קישורית (link) כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.

13. תקנון האתר – תנאים נוספים

13.1 אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של artNsmart ו/או מי מטעמה.
אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן artNsmart נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

13.2 רישומי המחשב של artNsmart בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

14. תקנון האתר – שונות

14.1 פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב – יפו, בלבד.

14.2 תקנון האתר עודכן לאחרונה בתאריך 01.12.15 וניתן לשינוי בכל עת ע"י artNsmart, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.
קנייה מהנה מצוות artNsmart.

תקנון האתר

תקנון האתר | לימודיסק