תנאים והגבלות

1. כללי

1.1. ההצטרפות והשימוש בתכנית השותפים של artnsmart כפופה לתנאים המפורטים בהסכם זה. אנא קרא הסכם זה בקפידה. שליחת טופס ההצטרפות כשותף מעידה על הסכמתך לכל התנאים שבהסכם זה.

1.2. האמור בהסכם זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים. והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.3. תכנית השותפים תאפשר לך לפרסם מוצרים שונים הנמצאים באתר  artNsmart וזאת בהתאם לתנאים המוגדרים בתכנית השותפים.

1.4. artNsmart אינה מתחייבת שההצעות יהיה תקפות לתקופת זמן כלשהי או לתנאים כלשהם בתכנית השותפים.

1.5. תכנית השותפים של artNsmart שומרת לעצמה את הזכות לסרב קבלתם של אתרים, רשימות תפוצה, חברות ואנשים פרטיים מכל סיבה שהיא.

2. התחייבות השותף לגבי מדיה בה תפורסם artNsmart

2.1. השותף מצהיר ומאשר כי כל המידע במדיה שברשותו שייך לו, וכי הוא בעל הזכות להפצת המידע והשירותים במדיה זו.

2.2. השותף מצהיר ומאשר כי לא נמצאים באתרו והוא אינו עושה שימוש בחומרים ו/או בתכנים הבאים:

2.2.1. כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ובמיוחד זכויות קניין רוחני.

2.2.2. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב.

2.2.3. כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי חוקי מדינת ישראל ודיניה.

2.2.4. כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור ו/או עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי.

2.3. השותף מצהיר כי לא יעשה שימוש באמצעי טכנולוגי או אחר שמטרתו להגדיל באופן מלאכותי את התעבורה באתרים / במדיה אשר תשמש לפרסום artNsmart ו/או להגדיל את כמות המוצרים הנרכשת באתרים המיוצגים בתכנית השותפים באופן מלאכותי. ו/או להשפיע באופן מלאכותי באמצעים טכנולוגים או אחרים על התגמול אשר לכאורה יהיה זכאי לו.

2.4. השותף לא יציע כל תגמול או תמריץ לגולשים או לקהל היעד שלו בתמורה להקלקה על חומר הפרסומי של artNsmart, רכישה באתר artNsmart או כל פעולה אחרת העלולה להסתיים בקבלת עמלה באמצעות תכנית השותפים, ללא אישור מפורש בכתב מ artNsmart.

2.5. artNsmart תסגור את חשבונותיהם של שותפים אשר קיים חשש כי ביצעו הונאה כלשהי. שותפים אלו לא יהיו זכאים לעמלות שנצברו לזכותם במערכת בכל התכניות אלא אם יוכח כי לא התקיים גם בהם ניסיון הונאה. artNsmart שומרת לעצמה את הזכות לשיפוט בלעדי בנושא ניסיונות הונאה במערכת. במידה וירצה השותף להוכיח אחרת, באחריותו להוכיח כי לא התקיים ניסיון הונאה. המקרים בהם יחשב כי השותף ביצע הונאה הינם:

2.5.1. בפרסום שלהם קיים שיעור הקלקה הגבוה בשיעור משמעותי משיעור ההקלקה מעמודים אחרים באתר וללא הצדקה.

2.5.2. הגופים המפורסמים באמצעות תכנית השותפים של השותף העלו טענה לגבי פעילות הונאה אפשרית.

2.5.3. למען הסר ספק, מדובר ברשימה פתוחה, גם במקרים אחרים שייחשדו כהונאה ייבחנו על ידי artNsmart.

2.6. כשותף הנך מתחייב שלא להציע לגולשים באתרך גמול ישיר או עקיף כלשהו בעבור הקלקה על פרסומות. artNsmart תקפיא את חשבון השותפים אשר באתרם קיים שיעור הקלקה הגבוה בשיעור משמעותי משיעור ההקלקה באתרים אחרים וללא הצדקה. שותפים אלו יחשבו כמקימי ניסיון הונאה.

2.7. השותף איננו רשאי למכור ו/או להסב ו/או להעביר ו/או לתת ו/או לעשות שימוש מסחרי בזכויות שניתנו לו בהסכם זה.

2.8. הכנסת פרסומות לעמודים המשתמשים בפריימים מותרת רק בתנאי שהגולש באתר רואה את כל כלי השיווק המוצגים בשלמותם (באנר, טקסט וכו').

2.9. הפרסום של ההצעות השונות מותר רק באמצעות הכלים הפרסומיים במערכת תכנית השותפים של artNsmart. באחריות השותף לבדוק מעת לעת כלים חדשים ולהתעדכן בהפעלתם.

3. פרסום במדיות השונות שברשותך

3.1. כשותף תוכל לפרסם את מגוון ההצעות בתכנית השותפים של artNsmart ולהרוויח עמלות.

3.2. בסיום ההרשמה למערכת תכניות השותפים של artNsmart ולאחר שאושרת כשותף תוכל להשתמש באמצעים שונים לפרסום: רשימת דיוור, שילוב קוד מחשב אשר יסופק ע"י תכנית השותפים של artNsmart באתרך, פרסום קישור ייחודי לך שיסופק ע"י תכנית השותפים של artNsmart וכיו"ב.

3.3 בכל אחת משיטות הפרסום משולב אמצעי המאפשר לנטר את הפעילות שבוצעה דרכך בכל אחת מהתכניות שבחרת. האחריות על שימוש נכון באמצעי הפרסום מוטלת עליך ולא תוכל לבוא בתביעות כלשהן לartNsmart באם נגרם לך נזק ישיר או עקיף עקב שימוש לא נכון בקוד או בחומר שסופק על ידה.

3.4. כשותף תוכל לפרסם את המוצרים הקיימים במערכת תכניות השותפים של artNsmart בלבד. שימוש בחומר פרסומי נוסף מעבר לקיים במערכת תכניות השותפים של artNsmart דורש אישור בכתב מ artNsmart. הפרת תנאי זה עשויה למנוע תשלום עמלות, ואף לחשוף את השותף לתביעות בגין נזקים.

3.5. כשותף חל איסור על שליחת דוא"ל ספאם (SPAM) ובו קישורים למוצרים של artNsmart באופן ישיר או עקיף, הפרת תנאי זה עשויה למנוע תשלום עמלות. כמו כן, המפר תנאי זה יהיה אחראי באופן ישיר ובלעדי לכל נזק ו/או תביעה בגין פעולה שנעשתה בניגוד לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב-1982 ובמיוחד התיקון לו מהתשס"ח-2008

3.6 artNsmart לא תהא אחראית לכל טענה ו/או דרישה בקשר עם העניין. במידה ותידרש artNsmart לתשלום פיצוי כלשהו, ישפה השותף את artNsmart באופן מיידי, בין בתשלום ישיר ובין בקיזוז סכומים המגיעים לו.

4. עמלות

4.1. באם תירשם ותאושר כשותף בתכנית השותפים של artNsmart, תהיה זכאי לקבל עמלה בהתאם לדרגה אליה תצורף. במקרים הבאים לא תהיה זכאי לקבלת העמלה:

4.1.1. באם הלקוח ביטל את רכישתו או החזיר את המוצר אותו רכש, בהתאם לתקנון המפרסם אצלו התבצעה הרכישה.

4.1.2. באם הרכישה לא אושרה לחיוב ע"י חברת האשראי.

4.2. תשלום העמלות יבוצע ע"י artNsmart והוא מותנה בכך שפעולה שבגינה ניתנת העמלה עומדת בדרישות ההצעה.

4.3 למען הסר ספק, עמלות בגין הזמנת מוצרים מ artNsmart יאושרו וישולמו רק לאחר מימוש הרכישה בפועל על ידי הלקוח, כאשר במידה והלקוח שינה את העסקה, artNsmart שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את העמלה בהתאם.

4.4. גובה וסכום העמלה יקבעו במערכת תכנית השותפים של artNsmart ו artNsmart שומרת לעצמה את הזכות לשנות עמלה זאת באופן גורף או פרטני לשותף מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

4.4.1 בעת שינוי העמלה ייצא עדכון לשותפים, למרות האמור באחריות השותף להתעדכן במערכת תכניות השותפים מעת לעת בגובה העמלה המוצגת במוצרים אותם הוא משווק.

4.5. גובה התשלום יחושב על בסיס חודשי מתוך העמלות השונות שיצברו ויאושרו בחשבון. התשלום ישולם לשותף ע"פ אחת מהאפשרויות הבאות:

4.5.1. לחברה כנגד חשבונית מס כדין בתוספת מע"מ.

4.5.2. לאדם פרטי בניכוי המס הקבוע בחוק.

4.4. העמלה תשולם 30 ימים לאחר סיומו של כל חודש בתנאי שוטף+30.

4.5. artNsmart תעביר אל השותף את העמלה במועד התשלום הראשון בו יהיו צבורים לזכותו יותר מ – 150 שקלים נטו. שותף אשר רווחיו בחודש מסוים לא הגיעו לסכום זה, יקבל את העמלה כאשר תהא עמלה צבורה של יותר מ – 150 ש"ח נטו.

4.6. במקרה שמכירה בוטלה לאחר שהשותף תוגמל בגינה, יקוזז הסכום מתשלומים עתידיים המגיעים לשותף, במידה והשותף לא יהיה זכאי לעמלה בעתיד תהיה artNsmart זכאית לדרוש את החזר התשלום מהשותף.

4.7. הסכומים המופיעים במערכת הניהול כוללים מע"מ.

5. אחריות

5.1. בשום נסיבות לא תחול על artNsmart ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך כלשהי ל:

5.1.1. עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש במערכת תכניות השותפים.

5.1.2. הפרה של זכויות יוצרים או תביעה כלשהי הנובעת מתוכן דפי אתר האינטרנט של השותף.

5.1.3. artNsmart אינה אחראית על אובדן הכנסה כלשהו לשותף כתוצאה מהפסקת מכירתם של מוצרים שונים במערכת השותפים.

5.1.4. artNsmart תהא רשאית למסור את פרטי השותפים במקרה של פעולה משפטית כלשהי מטעם צד שלישי, בגין פעולות אשר ננקטו על ידי השותפים המפרות את תנאי השימוש במערכת.

5.1.5. בשום נסיבות לא תחול על artNsmart או מי מטעמה אחריות לפעולות השותפים artNsmart לא תישא בעלויות כלשהן במקרה והשותף יתבע על ידי צד שלישי בכל הקשר של תכנית השותפים של artNsmart.

5.2. השותף מתחייב ומסכים בזאת לשפות את artNsmart, בגין כל ההפסדים, הטענות, ההוצאות (כולל שכ"ט עורכי דין), התביעות, הנזקים, העלויות, הדרישות או החבויות, הנובעים מכל הטענות והתביעות בגין זכויות יוצרים, הוצאת דיבה, לשון הרע והפרת זכויות סמל מסחרי כמו גם כל טענה אחרת הנובעת מאופן ותוכן קידום הקמפיינים של השותף. artNsmart תהא פטורה מחבות כלשהיא בגין כל הנ"ל.

5.3. השירות ניתן לשימוש כמו שהוא ("AS IS"). לא תהא לשותף טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי artNsmart ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

5.4. artNsmart מתחייבת לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של השותף ולאבטח את מערכת השותפים של artNsmart ואת רמת השירות במוצר, אך אינה יכולה להתחייב שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי artNsmart, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל artNsmart, מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

6. יחסי עבודה

6.1. עם הצטרפותך כשותף לתכנית השותפים של artNsmart, חשוב להדגיש כי לא נוצרים ולא יתקיימו כל יחסי שותפות בין הצדדים, יחסי עובד מעביד, נציגות, שליחות או שותפות.

6.2. הסכם ההתקשרות אינו כולל תמיכה טכנית כלשהי. באם נתקלת בבעיה טכנית כלשהי, אנא פנה אלינו באמצעות הדואר האלקטרוני, אנו נשתדל לעזור לך, אך איננו מתחייבים לכך.

6.3. תכנית השותפים של artNsmart שומרת לעצמה את הזכות לסיים התקשרות עם השותף מכל מסיבה שהיא. במקרה זה תישלח הודעה על סיום ההתקשרות בדוא"ל ותהא בעלת תוקף מרגע שליחתה. עמלות שנצברו לזכות השותף ישולמו בחודש שלאחר מכן, כל עוד לא קיים חשש להונאה כלשהי.

6.4. תכנית השותפים של artNsmart שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים המופיעים בהסכם זה. הודעה על שינויים בתנאים אלו תישלח לשותפים, והשינויים ייכנסו לתוקף 10 ימים מיום שליחת ההודעה. השותפים מתחייבים לעמוד בתנאים החדשים או לסיים את התקשרותם עם artNsmart טרם כניסת השינויים בהסכם לתוקף.

7. דין ושיפוט

7.1. הדין החל על הצטרפותך לתכנית השותפים של artNsmart ועל הסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

7.2. במידה וחלק מהסכם זה יקבע כחסר תוקף על ידי חוק, תקנה או בית משפט, כל יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקף.